תקנון 
ברוכים הבאים לאתר "בייבי נוני". אתר המאפשר רכישה מקוונת של מוצרים, מתנות ומארזים באופן ישיר או באמצעות החנות שבאתר האינטרנט שלנו. הרכישה באתר תתאפשר בכפוף לתנאים המפורטים להלן בתקנון זה. (להלן- "תנאי השימוש" )
המשתמש באתר (להלן - " המשתמש") נדרש לקרוא את התקנון בעיון בטרם כניסה לאתר וביצוע רכישת מוצרים באמצעות האתר שכן, המשך גלישה ועיון במידע המפורסם באתר ו/או רכישה של מוצר כלשהוא באתר מהווים הסכמת המשתמש להוראות תקנון זה. המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתקנון זה אולם אם המשתמש אינו מסכים לאמור כאן המשתמש מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
"בייבי נוני" שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש והוא יכנס לתוקף עם פרסומו.
תנאי סף לביצוע הרכישה באתר 
ביצוע הרכישה יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המפורטים. "בייבי נוני" שומרת לעצמה את הזכות לבטל את העסקה במידה ולא התקיימו אחד מתנאי הסף הנ"ל.
המשתמש הינו בגיר . במידה והמשתמש קטין – מתחת לגיל 16 או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס מסיבה אחרת כי אז נדרש הקטין בזאת ליידע את ההאפוטרופוס הממונה עליו ו/או את הוריו בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם מראש לביצוע כל פעילות מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על הממונים חלה האחריות ליידע את הקטין המעוניין להשתמש באתר בדבר תנאי השימוש כו וכןלפקח על פעילותו. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטין באתר תחשב כאילו נתנה הסכמת הקטין ו/או הממונים עליו לאמור בתנאי התקנון.
המשתמש הינו בעל תיבת דוא"ל פעיל ברשת האינטרנט.
המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי ו/או בעל חשבון paypal פעיל.
המען הינו כתובת לקוח הקצה הרוכש לשם שימוש פרטי ומשפחתי.
המען אליו יש לספק את המוצרים הינו בישראל בלבד ונמצא בחלוקת רשות הדואר.
המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי האתר.
פרטי המשתמש 
בעת ביצוע הרכישה באתר יידרש המשתמש להזין את פרטיו: שם מלא, ת.ז. טלפון, כתובת , מיקוד, כתובת דוא"ל ופרטי אמצעי תשלום. ויתכן ויידרש בפרטים נוספים. כן מתחייב כי הפרטים שימסרו הם נכונים עדכניים, מלאים ומדויקים ומצהיר כי מסירת הפרטים נעשית על פי רצונו ובהסכמתו. במידה והפרטים שיימסרו יהיו שגויים, חלקיים או שאינם מדויקים כי אז לא תוכל "בייבי נוני" להבטיח את ביצוע ההזמנה ואספקת המוצרים לידי המשתמש במועדם.
המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים יכולה להוות עבירה פלילית וייתכנו צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לבייבי נוני בעקבות כך.
בעצם ביצוע העסקה באמצעות כרטיס אשראי ו/או חשבון של paypal מצהיר בזאת המשתמש כי כרטיס האשראי או חשבון ה- paypal באמצעותו מבוצעת העסקה הינו בבעלותו. כי הכרטיס בתוקף והוא מורשה על פי כל דין ו/או הסכם לבצע בו עסקה בסכום הרלוונטי.
ביצוע הרכישה באתר 
לצורך ביצוע הרכישה יידרש המשתמש לאשר את הזמנתו.
התשלום בגין הרכישה יבוצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי בלבד.
עם סיום הליך המכירה ישלח למזמין דוא"ל המכיל את פרטי העסקה כנדרש על פי חוק.
ביצוע ההזמנה ייעשה רק לאחר קבלת אישור חברת האשראי בדבר ביצוע החיוב ובכפוף לזמינות המוצר במלאי.
המכירה הינה מכירה עד גמר המלאי. במידה ובוצעה רכישה ומכל סיבה שהיא המוצר אינו נמצא במלאי כי אז תודיע "בייבי נוני" למשתמש ותציע לו מוצר חלופי או אפשרות לבטל את ההזמנה.
כל המחירים הנקובים באתר נקובים בש"ח כוללים מע"מ ואינם כוללים דמי משלוח אלא אם צוין אחרת.
אין כפל הנחות/מבצעים על פריטים המופיעים באתר אלא אם צוין אחרת.
אספקת המוצרים
"בייבי נוני" תספק את המוצרים שנרכשו באתר אל כתובת בישראל בלבד שיציין הרוכש בעת ההזמנה.
המשלוח יעשה אל בית הלקוח או אל מען אחר שמסר המשתמש לפי בחירתו. דמי המשלוח יתווספו למחיר המצוין באתר. דמי המשלוח יתווספו לכל הזמנה לכל יעד. התשלום עבור המשלוח יצטרף לתשלום עבור המוצרים שהוזמנו באתר.
"בייבי נוני" תעשה כל שביכולתה לספק את המוצרים בהקדם האפשרי ובתוך 7 ימי עסקים לכל היותר. (בספירת ימי עסקים לא יספרו ימי שישי ושבת, ערבי חג, וחג. הזמנה שתעשה לאחר השעה 16:00 תחשב לצורך מועד האספקה כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת. )
שירותי השילוח יבוצעו באמצעות חברת שליחויות עצמאית. בחירת החברה יכולה להשתנות מעת לעת.
לצורך אספקת המוצר ייצור נציג חברת המשלוחים קשר טלפוני עם המשתמש לצורך תאום המסירה. ומובהר כי עיכוב באספקת המוצר תתכן מאי זמינות הלקוח ולא יחשב כאיחור במסירת ההזמנה ולא יזכה את הלקוח בפיצוי כלשהו.
"בייבי נוני" אינה אחראית לכל עיכוב או לאי אספקה שיגרמו כתוצאה מפרטי התקשרות שגויים או לא מדויקים /מלאים שנמסרו על ידי המזמין ולא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או עיכוב באספקה או אי אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון או מארועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות השבתות , נזקי טבע וכיוצ"ב. במידה של איחור או עיכוב תיידע "בייבי נוני" את הלקוח בדבר האיחור הצפוי .
שינוי מען המקבל לאחר שהמשלוח כבר יצא ליעד שהוזן בהזמנה יחויב בתשלום משלוח נוסף.
הזמנה שתיאסף ישירות על ידי הלקוח או מי מטעמו לא תחויב בדמי משלוח.
פרטיות  ומאגרי מידע
"בייבי נוני" או מי מטעמה מקפידים על נקיטת אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע והפרטים האישיים של המשתמש. אין באפשרותה של "בייבי נוני " להבטיח הגנה מוחלטת מפני חדירה או חשיפת מידע הנעשית באמצעים לא חוקיים.
"בייבי נוני " בונה מאגר לקוחות ובאפשרותך להירשם ולקבל דיוורים עם מידע והטבות . במידה ותבחר לבטל את רישומך במאגר, הינך נדרש לעקוב אחר ההנחיות למחיקת הפרטים וכדי להיגרע מהרשימה. או לפנות אלינו במייל על מנת לקבל את המידע הנדרש לצורך כך. anathud@gmail.com
רישום הפרטים באתר מהווה הסכמה של הנרשם לכך שהמידע יוחזק במאגרים של "בייבי נוני" ויעשה בו שימוש כדין. על המשתמש לדעת כי מסר את הפרטים והמידע מרצונו החופשי וידוע לו כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע אודותיו. האחריות על נכונות הפרטים היא על אחריות המשתמש בלבד.
"בייבי נוני " רשאית להעביר ולמסור פרטים על פי בקשה מגורם משפטי מוסמך ו/או לצורך סיוע לרשויות אכיפת החוק. במיקרה של התמזגות עם גוף נוסף.
ביטול עסקה
המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 להלן "חוק הגנת הצרכן".
ביטול עסקה יעשה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מסמך פרטי ההזמנה לפי המאוחר מבין השניים.
לקוח עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש יהא רשאי לבטל את העסקה באתר תוך ארבעה חודשים מיום העסקה. וזאת שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין "בייבי נוני" לבין הלקוח. לרבות שיחה באמצעי אלקטרוני.
ביטול יעשה באמצעות פניה אל המייל המופיע באתר של "בייבי נוני" , בדואר רשום לכבוד "בייבי נוני" לכתובת רענן 19 חיפה מיקוד 34384.
בהודעת הביטול יש לציין את השם ומספר הזהות של המשתמש ומספר ההזמנה ו/או פרטי זיהוי נוספים שידרשו לשם זיהוי העסקה וזהות מבטל העסקה.
החזרת המוצרים ל"בייבי נוני" תעשה באמצעות מסירה אישית /דואר/שליח/ או בכל דרך ובלבד שנעשה תאום מראש עם נציג מטעם "בייבי נוני".
ביטול שנעשה שלא עקב מוצר פגום – יושבו כספי המשתמש תוך 14 יום מקבלת הודעת הביטול למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ₪ על פי הסכום הנמוך מבניהם. המוצר יוחזר על חשבון המשתמש.
במקרה של ביטול עקב פגם או אי התאמת המוצרים, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע. יהא רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו. בביטול בנסיבות אלו לא יגבו דמי ביטול ויוחזר מלוא הסכום תוך 14 יום מקבלת הודעת הביטול. המוצר יוחזר אל "בייבי נוני" על חשבון הלקוח.
ביטול עסקה על ידי "בייבי נוני"
"בייבי נוני" תהא רשאית לבטל עסקה כולה או חלקה בנסיבות הבאות: במקרה ונפלה באתר טעות קולמוס ,בין אם במחיר המוצר או בתיאור המוצר כפי שהוצג באתר. במידה והמוצר אינו נמצא במלאי ואין אפשרות להשיגו בזמן הנדרש להגעת המוצר ללקוח בזמן, במקרה של כוח עליון , פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה. אם התברר כי העסקה או המכירה שנעשתה לוותה בפעילות בלתי חוקית. אם במשך 14 ימי עסקים לא הצליחה בייבי נוני ליצור קשר עם הלקוח לצורך מסירתו עקב אי זמינות הלקוח או פרטי התקשרות שגויים/חלקיים/לא עדכניים. הודעה על ביטול העסקה תימסר ללקוח בטלפון או במייל לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ביצוע העסקה. במקרה זה יבוטל החיוב בכרטיס האשראי ויושב לו כל הסכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה/או דרישה מכל מין וסוג כלפי "בייבי נוני" בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 קניין רוחני וזכויות יוצרים 
כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים הינם רכושה הבלעדי של "בייבי נוני" בלבד.
האתר, התוכן, כולל תמונות, עיצובים, איורים, סרטונים טקסטים או כל מידע אחר המופיע באתר מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל והם קניינה הבלעדי של "בייבי נוני". אין לעשות כל שימוש מסחרי ואין להשתמש בו ללא קבלת אישור מראש ובכתב. אין להעתיק ,לשכפל, לצלם, להפיץ, לשווק ולעשות שימוש כלשהוא באתר "בייבי נוני" ללא אישור מראש ובכתב.
 הגבלת אחריות "בייבי נוני"  
"בייבי נוני" תעשה כל שביכולתה להביא לפרסום מידע מדויק, אך יתכן ונפלו בו טעויות או המידע אינו מושלם, מובהר בזאת כי "בייבי נוני" אינה אחראית לאי הדיוקים ואו לטעויות ביחס למידע שפורסם והמידע המופיע באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה כלשהיא ו/או חוות דעת, ו/או הצעה לרכישת מוצר ו/או למתן שירות ועל כן המשתמש מודע ומסכים לכך שכל שימוש באתר הינו על אחריותו הבלעדית בלבד. יחד עם זאת מפעילי האתר ינקטו בכל אמצעים לפתור את תלונות לקוחות.
התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד. יתכנו שינויים בצילומי המוצר.
במידה ונפלה טעות מחיר באתר לא יחייב הדבר את "בייבי נוני" אלא תינתן לגולש האפשרות לבטל את העסקה תוך השבת מלא הכסף ששילם.

אנו עושים את מירב המאמצים על מנת שתקבלו את ההזמנה באיכות הטובה והמהירה ביותר.
רוצים לדבר עם נציג ? אנו כאן בשבילכם התקשרו ונשמח לעזור דניאלה 052-3371048 או 052-3371065 ענת
שעות הפעילות שלנו בימים א-ה בין השעות 9:00- 16:00. שישי וערבי חג בין השעות 9:00-12:00

כל הזכויות שמורות ל"בייבי נוני".